top of page

Concertina Books

 by Jude Macklin

Image by Becky Payne

Mae Jude Macklin, gan gydweithio â'r beirdd a'r addysgwyr Eurig Salisbury a Gwilym Morus Baird, wedi gweithio gyda dwy ysgol gynradd i edrych ar lannau afonydd a glan y môr drwy ddelweddau graffig a geiriau.     Fe wnaeth hefyd gynnwys ei gŵr, Mark Macklin yn ei gwaith yn yr ysgolion (Athro Daearyddiaeth Ffisegol a Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Ddalgylchoedd ac Arfordiroedd).   

 

Jude Macklin, collaborating with poets and educators Eurig Salisbury and Gwilym Morus Baird, has worked with the two primary schools to explore river and shore edges through graphic imagery and words. She also incorporated her husband Mark Macklin into her work in the schools (Professor of Physical Geography and Director of the Centre for Catchment and Coastal Research).

September 15 - January16

bottom of page