top of page

Water Map 

 by Boz Groden

Image by Becky Payne

September 15 - January16

Caiff Boz Groden ei gomisiynu i wneud Map Dŵr, gweithgaredd fydd yn parhau gydol y flwyddyn.  O ganlyniad i sgyrsiau gyda phobl sydd ag amrywiaeth o ddiddordebau a phryderon yn ymwneud â dŵr yn rhan Y Borth/Cors Fochno o'r ardal astudio, bydd Boz yn creu map 'copi caled' drwy dynnu lluniau doniol a fydd yn cofnodi'r mannau a'r materion a drafodwyd.   Bydd elfen ryngweithiol i'w waith hefyd drwy gynnwys cyfnewid syniadau a delweddau ar-lein. 

 

"Mae'n delio â ffynhonnell a defnyddio dŵr ac ymwneud y gymuned ehangach â'i werth, bygythiadau iddo a'i ddefnydd gennym ni ac eraill yn y dyfodol.  Bydd yn gofnod gweledol o 'seicoddaearyddiaeth' dŵr yn yr ardal." 

 

Boz Groden will be commissioned to make Water Map, an activity that will continue through the year. As a result of conversations with people who have a variety of interests and concerns with water in the Borth/Cors Fochno part of the study area, Boz will create a 'hard copy' map by drawing humorous illustrations that will record the places and issues discussed. His work will also have an interactive element by involving online exchange of ideas and images.

 

"It deals with source and use of water and wider community engagement with its value, threat and future use to ourselves and others. A visual record of community 'psychogeography' of water in the area".

bottom of page