top of page

Water Pipe Project

by Kate Doubleday

Image by Becky Payne

September 15 - January16

Caiff Kate Doubleday, cerddor ac amgylcheddwr cymunedol, ei chyllido yn y lle cyntaf i edrych ar ymarferoldeb y Project Pibell Ddŵr, a fydd yn creu darn o gelf amgylcheddol/lle chwarae gwyllt o amgylch y bibell ddŵr hyll ar draeth Y Borth.    Yn y project bydd grŵp o bobl ifanc yn llunio cynllun ar gyfer gwaith cerflunio o amgylch y bibell a gweithio drwy'r broses o gael caniatâd i weithredu hynny. 

 

"Byddaf yn annog y bobl ifanc yng nghymuned Y Borth i ddod yn fwy ymwybodol o ddŵr yn eu bywydau eu hunain a'u hamgylchedd lleol, ac edrych ar y cyswllt rhwng yr afonydd a'r môr.  Mae'r bibell ddŵr yn symbol o'r cyswllt hwn, cyfrwng dysgu creadigol i archwilio a deall o lle mae dŵr yn dod, pa effaith hir dymor y mae'r dŵr hwnnw'n ei gael ar ein bywydau yn Y Borth, a pha gynefinoedd bywyd gwyllt sy'n bodoli o'i gwmpas." 

 

In the Water Pipe Project, Kate Doubleday, musician and community environmentalist, is exploring the feasibility of creating a piece of environmental art/wild play structure around the unsightly water pipe outlet on Borth beach. It is hoped that the final project will involve a group of young people, who will produce a design for the pipe sculpture or a related nearby structure.

 

"I will encourage the young people in the Borth community to become more aware of water in their own lives, their local environment, and explore the link between the rivers and the sea. The water pipe represents a symbol of this link, a creative learning tool for exploring and understanding where the water comes from, what the long term impact of that water has on our lives in Borth, and what wildlife habitats exist around it.”

bottom of page